Regulamin sprzedaży biletów

 • POSTANOWIENIA OGÓLNA
  1. Firma bilet.pax.pl sp z o.o. oraz portal kultura.pax.pl nie są organizatorem imprez, na które sprzedaje bilety. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do sprzedaży biletów w systemie bilet.pax.pl, z zastrzeżeniem, że regulaminy organizatorów poszczególnych wydarzeń artystycznych i sportowych bądź bezpośrednich sprzedawców mogą nakładać na nabywców dodatkowe obowiązki niewymienione w niniejszym regulaminie.
  2. Kupujący bilety w jakiejkolwiek przewidzianej regulaminem formie wyraża zgodę na warunki transakcji określone w regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  3. Firma bilet.pax.pl nie jest odpowiedzialna za realizację imprezy, nie ponosi odpowiedzialności za zmianę daty, godziny, miejsca czy odwołanie wydarzenia. Tym samym bilet.pax.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które poniósł klient w związku z wydarzeniem, na które zakupił bilet, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez klienta w związku z imprezą, jej zmianami, odwołaniem. Wszelkie roszczenia winny być skierowane do organizatora.
  4. Klient (osoba nabywająca bilet) zobowiązany jest stosować się również do postanowień regulaminu organizatora imprezy. klient powinien również stosować się do regulaminu obiektu, w którym odbywa się impreza.
  5. Organizator każdej imprezy zastrzega sobie prawo do zmiany programu wydarzenia, daty i miejsca wydarzenia.
  6. Sprzedaż biletów w systemie bilet.pax.pl jest prowadzona przez:
   Bilet.pax.pl sp. z o.o.
   Ul. Świetlicowa 27
   63-400 Ostrów Wielkopolski
   NIP 622-278-53-06
   Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504063
   Adresy poczty elektronicznej: kontakt@pax.pl; kultura@pax.pl
 • PROCEDURA ZAKUPU BILETÓW
  1. Procedura zakupu biletów jest opisana na stronie internetowej www.bilet.pax.pl w zakładce „pomoc” oraz zwizualowana za pomocą filmu instruktażowego w tej samej zakładce. Na stronie www.kultura.pax.pl w zakładce „ogólne informacje – dla kupujących” zakładce tej opisane są również metody płatności. Klient jest zobowiązany do zakupu biletów zgodnie z powyższymi procedurami i warunkami płatności.
  2. Bilet stanowi dokument uprawniający do uczestnictwa w wydarzeniu na jakie został wystawiony. Zakup biletu oznacza akceptację regulaminów dotyczących uczestnictwa w wydarzeniu. Pojedynczy bilet uprawnia do wejścia jedną osobę. Bilet podlega jednorazowej weryfikacji w momencie wejścia na wydarzenie – nie ma możliwości ponownego wykorzystania biletu. Bilet nie może być kserowany, skanowany lub kopiowany w jakikolwiek inny sposób – w przypadku wykrycia takie postępowania, bilet traci swoją ważność. Zniszczenie biletu może spowodować brak możliwości weryfikacji kodu a w konsekwencji odmówienie wstępu na wydarzenie.
  3. Dokonanie płatności przez klienta celem realizacji zamówienia oznacza zawarcie umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
  4. Informacja o cenie biletu znajduje się na stronie internetowej www.bilet.pax.pl i www.kultura.pax.pl oraz uwidacznia się każdorazowo w systemie podczas procesu zakupu biletu.
  5. Zamieszczona na stronie www.bilet.pax.pl i www.kultura.pax.pl mapka z planem sali ma jedynie charakter poglądowy. Szczegółowych informacji na temat warunków panujących na sali, w tym widoczności z poszczególnych miejsc sali udziela organizator i to u organizatora klient powinien w razie wątpliwości poszukiwać informacji w tym zakresie.
  6. W trakcie trwania sprzedaży biletów w ramach systemu sprzedaży bilet.pax.pl pula biletów może być zwiększana (mogą być dodawane kolejne bilety do sprzedaży) lub zmniejszana.
  7. Warunkiem sprzedaży jest zapłata za bilet w trakcie procedury składania zamówienia. Zamówienie nieopłacone zostanie anulowane przez system w ciągu ok. 40 minut. Edycja nieopłaconego zamówienia nie jest możliwa.
  8. Zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)) Klientowi zawierającemu umowę w systemie sprzedaży biletów bilet.pax.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.
  9. Zawarta na podstawie regulaminu umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do czasu jej wykonania poprzez realizację imprezy przez organizatora, której nabyte przez klienta bilety dotyczą.
 • REKLAMACJE
  1. Niniejszy regulamin ma zastosowanie do wszystkich biletów zakupionych przez Internet w systemie bilet.pax.pl.
  2. Jak wspomniano powyżej, bilet.pax.pl nie jest organizatorem, dlatego też, w zakresie reklamacji stosuje się postanowienia pkt.I B ust. 1-5.
  3. Podczas dokonywania zamówienia w systemie bilet.pax.pl klient sam drukuje bilet.
  4. W przypadku, kiedy impreza zostaje odwołana przez organizatora, bilet.pax.pl zamieści taką informację na swojej stronie oraz może wysłać informację mailową do klientów. Bilet.pax.pl nie zwraca kosztów dojazdu, noclegu, ani innych kosztów pośrednio związanych z ewentualnym uczestnictwem w imprezie – poza ceną biletów na odwołaną imprezę.
  5. Wszelkie informacje dotyczące odwołanych imprez bądź zmian w imprezach klient będzie powiadamiany mailowo przez system bilet.pax.pl.
  6. Zwrot należności za bilety zakupione w systemie bilet.pax.pl za pośrednictwem strony www.bilet.pax.p i www.kultura.pax.pl na odwołane wydarzenie nastąpi na kartę lub konto bankowe, z którego została dokonana płatność podczas składania zamówienia. Zwrot nastąpi w terminie do 7 dni.
  7. Poza przypadkiem odwołania imprezy i sytuacjami przewidzianymi prawem, zwroty biletów nie są możliwe.
  8. Wszelkie roszczenia oraz pytania należy kierować na adres e-mail: kontakt@pax.pl lub w formie pisemnej na adres: bilet.pax.pl sp. z o.o., ul. Świetlicowa 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
 • PRYWATNOŚĆ
  1. Bilet.pax.pl sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolski ul. Świetlicowa 27 gromadzi, przechowuje i zabezpiecza dane osobowe klientów zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 2000 r.
  2. Dane osobowe przekazywane przez klienta są przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży biletów oraz, za zgodą klienta, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez bilet.pax.pl.
  3. Przekazane przez klienta dane osobowe mogą być przekazywane organizatorowi imprezy, na którą został zakupiony bilet, wyłącznie w celach związanych z udziałem klienta w imprezie lub policji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013r. poz. 611 z późn. zm.)
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, jak również do ich poprawiania, uzupełniania i ewentualnego żądania usunięcia.
  5. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez bilet.pax.pl jego danych osobowych dla celów realizacji zamówienia zakupionych biletów, realizacji ewentualnego zwrotu bądź reklamacji.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827(U)).
  2. W razie sporów z Klientem, sądem właściwym do ich rozpoznania będzie sąd właściwy wedle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania z mocą obowiązującą od dnia 25 grudnia 2014 r.

Wybierz datę

Kalendarium

Wróć